Posts tagged with ‘buletin’

Pemimpin-pemimpin Hebat
Pernik, Remaja

Pemimpin-pemimpin Hebat

Ini sepenggal kisah tentang Abu Bakar ash-Shiddiq ra. yang dinukil dari kitab al-Bidayah wa an-Nihayah, bab Masa Khulafaur Rasyidin, karya Ibnu Katsir. Selepas dibaiat, Abu Bakar mulai berpidato setelah memuji Allah Pemilik segala pujian, ‘Amma ba’du,